เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

การชี้แจง ระบบการคัดเลือก ...

2021-8-19 · การคัดเลือกของทั้งประเทศจะมีทั้งสิ้น 5 รอบ ไดแก รอบที่ 1 การรับดวย Portfolio โดยไมมีการสอบขอเขียน: ส าหรับนักเรียนทั่วไป

สถิติข้อมูลการคัดเลือกกลาง ...

2019-5-27 · สถิติข้อมูลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่4 แอดมิชชั่น ประจาปีการศึกษา 2562รหัส สถาบัน คณะ หลักสูตร รับสมัครผ่าน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัด ...

ด้วย สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.

แนวทางการคัดเลือกข้าราชการ ...

2021-1-25 · แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้า ...

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก ...

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ...

2020-12-30 · 7.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ผู้รับการคัดเลือกและขึ้น

ประกาศ สถาบันวิจัยสังคม เรื่อง ...

วันที่ประกาศผลการคัดเลือก แจ้งให้ทราบในภายหลัง ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมคัรผา่นทาง https://careers ula.ac.th และสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยสังคม

องค์ประกอบการคัดเลือก ...

Home / รับตรง/TCAS / องค์ประกอบการคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา2562

ประกาศล่าสุด! ทปอ. การคัดเลือก ...

2016-12-21 · อัพเดทล่าสุด!! วันที่ 22 ธันวาคม 2559 จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบัน ...

2014-4-11 · โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์)

การคัดเลือกบุคคลเข าศึกษาใน ...

2010-1-11 · การคัดเลือกบุคคลเข าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจําป การศึกษา ๒๕๕๓ ๑. หลักการ

สถิติข้อมูลการคัดเลือกกลาง ...

2019-5-27 · สถิติข้อมูลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่4 แอดมิชชั่น ประจาปีการศึกษา 2562รหัส สถาบัน คณะ หลักสูตร รับสมัคร ผ่าน

ssnet.doae.go.th

2020-1-24 · หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น มีดังนี้ 5.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น

การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน ...

2021-4-28 · การคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center ...

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการสอบ ...

2021-8-27 · ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ...

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ ...

2021-8-19 · สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น ...

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ...

2021-8-9 · ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ ...

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM ...

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดรับสมัครและคัดเลือกชิงทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) Posted on 24/08/2021 27/08/2021

สถาบันบำราศนราดูร | Bamrasnaradura Infectious ...

2020-7-2 · ประกาศสถาบันบำราศนรา ดูร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้า รับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกลูกจ้ างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริ การ ...

การรับสมัครและสอบคัดเลือก ...

2020-12-8 · รายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) (หมดเขตรับ ...

หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต ...

2015-7-13 · การคัดเลือกบุคคลเข3าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions กลาง) เปEนไปตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข$าศึกษาใน

การคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ ...

2021-4-28 · การคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center ...

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับ ...

2021-8-6 · สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ปวส./ ป.ตรี หลายสาขาวิชา สมัครตั้งแต่ 2 - 16 สิงหาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด ...

2020-3-12 · สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ผ่านการอนุญาตจาก กพท.ให้ดำเนินการทดสอบ Skill Test ตามการปรับปรุงคู่มือดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ ...

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร ...

2018-7-17 · 3.2 ประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ 1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 2) กลุ่มยุวเกษตรกร 4.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัด ...

2021-7-30 · ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานงบประมาณ ... สถาบันการ ...

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ ...

2021-8-15 · ประกาศสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ที่ 33/2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ...

กระบวนงานการคัดเลือกเกษตรกร ...

2015-9-11 · ประเภทการคัดเลือก สนง. กษจ. สสข. 2 รบ. สรุปผลการคัดเลือก แจ้งเขต คัดเลือกเกษตรกร สถาบันฯ จังหวัด คณะที่ สนง. กษอ.

ปฏิทินและองค์ประกอบการคัด ...

ปฏิทินและองค์ประกอบการคัดเลือก62 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข อัพเดทข้อมูลวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 17.35 น.