Medezeggenschapsraad

medezeggenschapsraadIn dit deel treft u informatie aan die betrekking heeft op de Medezeggenschapsraad (MR). Allereerst wordt de rol van de MR toegelicht, de leden die momenteel deelnemen worden voorgesteld en tot slot worden vergaderdata en bereikbaarheid beschreven. In de toekomst zult u digitaal op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen van onderwerpen die in de MR onder de aandacht komen! Iedere school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR). Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen WMSDe MR is een orgaan gericht op inspraak en vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven (OR). 

Samenstelling

De medezeggenschapsraad bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (zogenaamde personeelsgeleding) en een vertegenwoordiging van de ouders (zogenaamde oudergeleding). De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar kan op verzoek van de MR wel deelnemen aan de vergaderingen. De omvang van de medezeggenschapsraad hangt af van het aantal leerlingen van de school. De MR van Basisschool Bikube bestaat uit 6 deelnemers: 3 leerkrachten en 3 ouders.

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke onderwijszaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, de keuze van een lesmethode en verandering van klassenindeling. De MR overlegt ook over zaken als besteding van (financiële) middelen, de veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met algemene vragen of opmerkingen. Mocht u vragen hebben of iets onder de aandacht willen brengen bij de MR, dan kunt u hen bereiken op het volgende mailadres: MR@bikube.nl

Instemming en Advies

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de medezeggenschapsraad om advies en instemming moeten vragen. In het geval van adviesrecht mag de MR alleen haar mening geven;  instemmingrecht betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn voordat er iets veranderd mag worden. De directie heeft bijvoorbeeld instemming van de MR nodig op een aantal zaken zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo).

Jaarplan

De medezeggenschapsraad werkt met een jaarplan waarin onderwerpen zijn opgenomen die besproken worden. Het jaarplan sluit zoveel mogelijk aan bij het beleid en het jaarplan van Sterrenschool Bikube. Om beter geïnformeerd te worden over de onderwerpen, kan de MR gastsprekers uitnodigen, bijvoorbeeld iemand van de Vereniging Openbaar Onderwijs of een lid van de GMR.

Vragen of Opmerkingen

Indien u vragen/opmerkingen heeft over algemene schoolzaken, of indien u geïnteresseerd bent in wat de medezeggenschapsraad zoal bespreekt, kunt u de MR leden of Julia Weytingh (directeur a.i.) persoonlijk aanspreken.
 

Basisschool Bikube – Volg ons op acebook